زمین فروشی به مساحت ۸۰۰۰مترمربع(4جریب) واقع دارالمان مقابل موزیم ملی.

زمین فروشی به مساحت ۸۰۰۰مترمربع(4جریب) واقع دارالمان مقابل موزیم ملی.

زمین فروشی به مساحت ۸۰۰۰مترمربع(4جریب) واقع دارالمان مقابل موزیم ملی دارای قباله شرعی میباشد برای معلومات بشتر میتواند به آدرس سایت به تماس شوید

Property Location

Leave a comment

Add your comment

Your email address will not be published.

© 2015 رهنمای معاملات برادران عمر طراحی توسعه وب سایت توسط شرکت آستانه